التقاط، ضدعرفان و سلامت معنوی جامعه

التقاط، ضد عرفان و سلامت معنوی جامعه

دین پژوهیمقاله
سید مجید ظهیری
پژوهش های اجتماعی اسلامی، سال هفدهم، شماه 91
سال انتشار : 1390
پژوهش های قرآنی

تبیین منطقی وحدت‌گرایانه حکمت متعالیه از عدالت قرآنی (با تأکید بر آیه 25 سوره حدید)

دین پژوهیمقاله
جهانگیر مسعودی، عباس جوارشکیان، سیدمجید ظهیری
پژوهش های قرآنی
سال انتشار : 2016
37

تحليل مسأله «نسبت دين و ليبراليسم»

دین پژوهیمقاله
سید مجید ظهیری
اندیشه حوزه، سال هشتم، شماره 37
سال انتشار : 1381
پژوهش های اجتماعی اسلامی-107

نگاهی آسیب شناسانه به مدیریت چالش های اعتقادی در جهان اسلام

دین پژوهیمقاله
سید مجید ظهیری
پژوهش های اجتماعی اسلامی
سال انتشار : 1394
20

درآمدی بر مبانی معرفت شناختی آزادی در اسلام و لیبرالیسم

دین پژوهیمقاله
سید مجید ظهیری
اندیشه حوزه، سال پنجم، شماره 20
سال انتشار : 1378
قبسات

تنوع کثرت گرایی

دین پژوهیمقاله
سید مجید ظهیری
قبسات
سال انتشار : 2005
حکمت معاصر

حکم‌ناپذیری مرتبة ذات الهی و دستگاه منطقی ـ معرفت‌شناختی ارسطویی

دین پژوهیمقاله
سید مجید ظهیری، جهانگیر مسعودی
حکمت معاصر
سال انتشار : 2013
گفتمان مهدویت

فوتوریسم مثبت و منفی، و نقش و تأثیر آن در عزت و اقتدار

دین پژوهیمقاله
سید مجید ظهیری
مجموعه مقالات گفتمان هشتم (جلد اول)
سال انتشار : 1385
فلسفه خاتمیت

فلسفه خاتميت و رابطه آن با امامت

دین پژوهیمقاله
سید مجید ظهیری
اندیشه حوزه، سال شانزدهم، شماره 84
سال انتشار : 1389
35-36

بازشناسى گستره‏ هاى دين پژوهى

دین پژوهیمقاله
سید مجید ظهیری
اندیشه حوزه، سال هفتم، شماره 35 و 36
سال انتشار : 1381
علم شناسی منطقی فلسفی

علم شناسی منطقی- فلسفی در آراء استاد مطهری و تأثیر آن در فلسفه شناسی

دین پژوهیمقاله
سید مجید ظهیری
اندیشه حوزه، سال دوازدهم، شماره 57
سال انتشار : 1385
سیره و معارف رضوی

بررسی صنعت جدل در فرمایشات رضوی

دین پژوهیمقاله
سید مجید ظهیری
مجموعه مقالات دومین همایش ملی سیره و معارف رضوی
سال انتشار : 2014
قبسات

تنوع کثرت گرایی

دین پژوهیمقاله
سید مجید ظهیری
قبسات
سال انتشار : 2005
34

درآمدى روش شناختی بر مسأله «نسبت علم و دين»

دین پژوهیمقاله
سید مجید ظهیری
اندیشه حوزه، سال هفتم، شماره 34
سال انتشار : 1381
سیره و معارف رضوی

مغالطه اشتراک لفظ عرفان در عبارت «عرفان های نوظهور» و عرفان اسلامی

دین پژوهیمقاله
سید مجید ظهیری
مجموعه مقالات دومین همایش ملی سیره و معارف رضوی
سال انتشار : 2014
تقیه

نکاتی درباره ی اهمیت پرونده های علمی و فراتحلیل به ضمیمه ی پرونده ی علمی تقیه

دین پژوهیمقاله
سید مجید ظهیری
اندیشه حوزه، سال هفدهم، شماره 87 و 88
سال انتشار : 1390
24

قالب‏ گزينى مدرن و چارچوب عقلانيت دينى (نقدى بر كتاب سنّت و مدرنيسم)

دین پژوهیمقاله
سید مجید ظهیری
اندیشه حوزه، سال ششم، شماره 24
سال انتشار : 1379
امامت در آینه مطبوعات

امامت در آینه ی مطبوعات

دین پژوهیمقاله
سید مجید ظهیری
اندیشه حوزه، سال شانزدهم، شماره 85
سال انتشار : 1389
معرفت امام و رابطه آن با ایمان

معرفت امام و رابطه ی آن با ایمان و نجات(مطالعه موردی آراء استاد مطهری)

دین پژوهیمقاله
سید مجید ظهیری
اندیشه حوزه، سال چهاردهم، شماره 74
سال انتشار : 1387
24

مبانی معرفتی دیانت و روشنفکری در غرب

دین پژوهیمقاله
سید مجید ظهیری
اندیشه حوزه، سال ششم، شماره 24
سال انتشار : 1379
چیستی و تعریف آرمان شهر

چیستی و تعریف آرمان شهر در مکتب اهل بیت(علیهم السلام)

دین پژوهیمقاله
سید مجید ظهیری
پژوهش های اجتماعی اسلامی، سال هجدهم، شماره 94
سال انتشار : 1391
41-42

درآمدی بر معرفت شناسی

دین پژوهیمقاله
سید مجید ظهیری
اندیشه حوزه، سال نهم، شماره 41 و 42
سال انتشار : 1382
روش شناسی سنجش در دینداری مطلوب

مبانی نظری مدل سازی و اصول حاکم بر روش شناسی سنجش در دینداری مطلوب

دین پژوهیمقاله
سید مجید ظهیری
پژوهش های اجتماعی اسلامی، سال هفدهم، شماره 89
سال انتشار : 1390
73

درآمد: روش شناسی امامت پژوهی

دین پژوهیمقاله
سید مجید ظهیری
اندیشه حوزه، سال چهاردهم، شماره 73
سال انتشار : 1387
41-42

معرفت شناسی دینی

دین پژوهیمقاله
نویسنده: ویلیام هاسکر - مترجم: سید مجید ظهیری
اندیشه حوزه، سال نهم، شماره 41 و 42
سال انتشار : 1382
29

كاربردى كردن مباحث تئوريك و دغدغه حقيقت

دین پژوهیمقاله
سید مجید ظهیری
اندیشه حوزه، سال هفتم، شماره 29
سال انتشار : 1380
16

نقد نظریه افتراق ساختار سیاسی از نهاد دین

دین پژوهیمقاله
سید مجید ظهیری
اندیشه حوزه، سال چهارم، شماره 16
سال انتشار : 1378
جستارهایی در فلسفه و کلام

جایگاه و نقش منطق فازی در تفسیر قرآن کریم

دین پژوهیمقاله
سید مجید ظهیری
جستارهایی در فلسفه و کلام
سال انتشار : 1397
پژوهش های اجتماعی اسلامی

نقش تفکر منطقی - فلسفی در انسجام بینش اسلامی

دین پژوهیمقاله
سید مجید ظهیری
پژوهش های اجتماعی اسلامی
سال انتشار : 2007
26

درآمدی بر فهم دین و دولت در دولت علوی

دین پژوهیمقاله
سید مجید ظهیری
اندیشه حوزه، سال ششم، شماره 26
سال انتشار : 1379
پژوهشنامه فلسفه دین

 پیامدهای فلسفی قضایای گودل

دین پژوهیمقاله
سید مجید ظهیری
پژوهشنامه فلسفه دین
سال انتشار : 1383
معارف منطقی

نگرش سیستمی به منطق تعریف، با تاکید بر کلام رضوی علیه السلام

دین پژوهیمقاله
سیدعلی جعفریان خیرآبادی، سیدمجید ظهیری، داوود حیدری
معارف منطقی
سال انتشار : 2017
مبانی نظری سازوکار دعوت

مبانی نظری ساز و کار دعوت و مؤلفه های نوشونده آن

دین پژوهیمقاله
سید مجید ظهیری
اندیشه حوزه، سال سیزدهم، شماره 66
سال انتشار : 1386
26

قرائت های روشنفکرانه از دولت نبوی و علوی در بوته نقد

دین پژوهیمقاله
سید مجید ظهیری
اندیشه حوزه، سال ششم، شماره 26
سال انتشار : 1379