سید مجید ظهیری
پژوهشنامه فلسفه دین
Publication year: 1383

در این مقاله، تاثیرات قضایای ناتمامیت اول و دوم گودل، پس از تبیینی کوتاه، در برخی فلسفه های مضاف، از جمله فلسفه ی ریاضیات و فلسفه ی ذهن، و نیز بر علیه مادی گرایی و پوزیتیویسم مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

تاثیر قضایای گودل در فلسفه ی ریاضیات، در سه حوزه ی منطق گرایی، صورت گرایی و سرشت برهان بررسی شده است.

در حوزه ی فلسفه ی ذهن، به تاثیر قضایای گودل در براهین ضد ماشین انگار اشاره شده است.