مدرنیته، روشنفکری و دیانت

کتاب
سید مجید ظهیری
انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی
سال انتشار : 1381
بازشناسی نهضت عاشورا

بازشناسی نهضت عاشورا

کتاب
نویسندگان: محمود اصغری، سید مجید ظهیری، علی اکبر نوایی
انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی
سال انتشار : 1396
مولفه های غربگرایی در تاریخ تحولات ایران

مؤلفه های غربگرایی در تاریخ تحولات ایران

کتاب
جمعی از نویسندگان گروه تحقیقات سیاسی اسلام (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی‌)
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سال انتشار : 1381
تمدن نوین اسلامی

تمدن نوین اسلامی (با محوریت آراء مقام معظم رهبری)

کتاب
نویسنده: روح الله سعیدی فاضل - نظارت علمی: سید مجید ظهیری
انتشارات حوزه علمیه خراسان
سال انتشار : 1398
منطق گزاره ای

منطق گزاره ای

کتاب
نویسنده: داوود حیدری - ویرایش علمی: سید مجید ظهیری
انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی
سال انتشار : 1394
منطق استدلال

منطق استدلال منطق حملی

کتاب
نویسنده: داود حیدری - ویرایش علمی: سید مجید ظهیری
انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی
سال انتشار : 1393
جهاد اقتصادی

جهاد اقتصادی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

کتاب
جمعی از نویسندگان
انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی
سال انتشار : 1391
نظام مدیریت علوی

نظام مدیریت علوی

کتاب
جمعی از نویسندگان
انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی
سال انتشار : 1395