سید مجید ظهیری
اندیشه انقلاب اسلامی
Publication year: 2005

برای تحقق آرمان توسعه یافتگی علمی و پژوهشی و تبدیل ایران اسلامی به‌ قدرت بلامنازع‌ دانش و انـدیشه‌ی منطقه و رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله باید به انتباهاتی‌ چند تـوجه نمود و به‌ الزاماتی‌ متنوع پاسـخ گفت.

الف)انتباهات:

۱) هویت تاریخی-اسلامی شکوهمند ایران،و تجربه‌ی گرانبهای صدرنشینی‌ علمی جهان،باید مبنای خودآگاهی جامعه‌ی امروز کشور قرار گیرد.

۲) هدف توسعه‌ی علمی و پژوهشی بر اغلب اهداف سند‌ چشم‌انداز بیست‌ سـاله تقدم فعلی دارد؛به این معنی که تحقق اغلب اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله منوط به تحقق توسعه‌ی علمی و پژوهشی و جنبش نرم‌افزاری و تولید علم است و تا آن غایت‌ به‌ فعلیت نرسد،تحقق تـام و تـمام اغلب‌ اهداف سند چشم‌انداز میسر نخواهد بود.

۳) هدف توسعه‌ی علمی و پژوهشی و جنبش نرم‌افزاری و تولید علم،در عین‌ اهمیت استراتژیک و نیز دشواریایی آن،با توجه به‌ پتانسیل‌های‌ موجود، کاملا قابل حصول و حتی زودیـاب اسـت و برای تحقق آن باید به الزاماتی‌ چند پاسخ گفت.

ب)الزامات:

این حوزه از نیاز عرصه‌ی فکر،اندیشه و پژوهش کشور را باید به‌ سه‌ بخش‌ تقسیم نمود:

۱) الزامات روان‌شناختی و جامعه‌شناختی؛

۲) الزامـات سـیاسی و فرهنگی که این بخش مربوط به سیاستگذاریها و فرهنگ‌سازی‌های بایسته می‌شود؛

۳) الزامات روش‌شناختی.

در عرصه‌ی الزامات روان‌شناختی و جامعه‌شناختی،موارد ذیل‌ حائز‌ اهمیت‌‌ بسیار هستند:

۱-۱) ایجاد خودباوری فکری‌ و مبارزه‌ با‌ خودباختگی در عـلم،انـدیشه و پژوهـش.

۱-۲) لزوم یک تغییر نگاه به فـعالیت‌های عـلمی و پژوهـشی،متناسب با باورهای عمیق دینی.

در بخش الزامات‌ سیاسی‌ و فرهنگی‌،موارد ذیل از اهمیت فراوانی‌ برخوردارند:

۲-۱) لزوم برنامه‌ریزی‌ کارآمد‌ روی سرمایه‌های انسانی متفکر و خلاق و ایـجاد سـازوکاری مـتعادل و هدفمند برای جلوگیری از مهاجرت غیر هدفمند نخبگان.

۲-۲) لزوم تـوجه جـدی‌ به‌ تولید‌ علم و جنبش نرم‌افزاری و طراحی سازوکاری‌ عملی و اجرایی برای آن.

در‌ عرصه‌ی الزامات روش شناختی مهمترین موارد عبارتند از:

۳-۱) هدفمندی در اخذ و اقـتباس عـلم و فـناوری تمدن غرب و تلاش در‌ بومی‌ ساختن‌ علوم؛بویژه علوم انسانی.

۳-۲) لزوم ایـجاد بسترهای لازم جهت دسترسی به‌ اطلاعات‌ کافی و کارآمدی‌ در فرایند پاسخ‌گویی به سؤال process of quastion answering  و توجه‌ به تحقیقات مسئله محور‌ و کارآمدی‌ در‌ فـرایند حـل مـسئله process of problem solving.

۳-۳) لزوم توجه به «قدرت نقادی‌ علمی‌» و ایجاد‌ بسترهای«پژوهش فراگیر» در کشور.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *